Galeria łazienki

Wróć do galerii

Prosimy zwrócić uwagę, że każde zawarte tutaj zdjęcie jest wykonane amatorskim aparatem fotograficznym. W odróżnieniu od konkurencji zamieszczamy zdjęcia z realnych realizacji, a nie zdjęcia zrobione w studiu graficznym, wyłącznie na użytek marketingowy.

Meble łazienkowe Pana Mateusza

Meble łazienkowe Pana Dawida

Meble łazienkowe Pani Malgosi

Meble łazienkowe Pana Jarosława

Meble łazienkowe Pana Tomka

Zabudowa łazienki

Szafka łazienkowa

Jeste­śmy firma pro­du­ku­jącą meble łazien­kowe na zamó­wie­nie spe­cja­li­zu­jemy się w róż­nych meblach na zamó­wie­nie dla tego w naszej ofer­cie znaj­dziesz rów­nież meble łazien­kowe for­ni­ro­wane, meble łazien­kowe lakie­ro­wane, meble łazien­kowe szklane. Meble łazien­kowe pro­du­ko­wane w fir­mie Qch­nie.pl meblo­wa­nie.com.pl utrzy­mane są w stylu nowo­cze­snym, lub kla­sycz­nym, z ele­men­tami rusty­kal­nymi, w zależ­no­ści od ocze­ki­wań klienta. W róż­no­rod­nej i boga­tej ofer­cie znaj­dują się fronty z mate­ria­łów sztucz­nych, a także pięk­nie wykoń­czone z drewna natu­ral­nego. Warszawa meble na wymiar oraz odpo­wied­nie ich pro­jekty i doświad­cze­nie jakie ofe­ru­jemy uczy­nią pań­stwa meble łazien­kowe nie tylko funk­cjo­nalne, lecz także atrak­cyjne wizu­al­nie. W naszej ofer­cie jest wiele cie­ka­wych i prak­tycz­nych roz­wią­zań, które pomogą w orga­ni­za­cji wypo­sa­że­nia a tym samym uła­twią i uprzy­jem­nią korzy­sta­nie z codzien­nych funk­cji życio­wych. W meblach łazien­ko­wych rów­nież bar­dzo ważne jest umie­jętne zasto­so­wa­nie wypo­sa­że­nia, stwa­rza to nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści w zor­ga­ni­zo­wa­niu wszyst­kim rze­czom odpo­wied­niego miej­sca w naszej łazience. Szu­flady można zaopa­trzyć w róż­nego rodzaju prze­grody roz­gra­ni­cza­jące różne typy akce­so­riów. Aby pań­stwa szafy wnę­kowe były dobrze zapla­no­wane trzeba zro­bić pro­jekt dla­tego zapra­szamy do naszego salonu w War­sza­wie Aleja Komi­sji Naro­do­wej 50/u1, tam otrzy­mają pań­stwo fachowa pomoc w orga­ni­za­cji i pla­no­wa­niu poszcze­gól­nych mebli. Nasza firma prze­zna­cza trzy letni okres ochrony gwa­ran­cyj­nej na swoje wyroby. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z nasza stroną inter­ne­towa.

Qchnie.pl & ViV Mebel
Al. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok U1
02-797 Warszawa

Jak urządzić kuchnię w restauracji?