Galeria łazienki

Wróć do galerii

Meble łazienkowe Pana Mateusza

Meble łazienkowe Pani Malgosi

Meble łazienkowe Pana Grzegorza

Szafki łazienkowe

Meble łazienkowe Pana Tomka

Zabudowa łazienki

Szafka łazienkowa

Jeste­śmy firma pro­du­ku­jącą meble łazien­kowe na zamó­wie­nie spe­cja­li­zu­jemy się w róż­nych meblach na zamó­wie­nie dla tego w naszej ofer­cie znaj­dziesz rów­nież meble łazien­kowe for­ni­ro­wane, meble łazien­kowe lakie­ro­wane, meble łazien­kowe szklane. Meble łazien­kowe pro­du­ko­wane w fir­mie Qch­nie.pl meblo­wa­nie.com.pl utrzy­mane są w stylu nowo­cze­snym, lub kla­sycz­nym, z ele­men­tami rusty­kal­nymi, w zależ­no­ści od ocze­ki­wań klienta. W róż­no­rod­nej i boga­tej ofer­cie znaj­dują się fronty z mate­ria­łów sztucz­nych, a także pięk­nie wykoń­czone z drewna natu­ral­nego. Odpo­wied­nie pro­jekty i doświad­cze­nie jakie ofe­ru­jemy uczy­nią pań­stwa meble łazien­kowe nie tylko funk­cjo­nalne, lecz także atrak­cyjne wizu­al­nie. W naszej ofer­cie jest wiele cie­ka­wych i prak­tycz­nych roz­wią­zań, które pomogą w orga­ni­za­cji wypo­sa­że­nia a tym samym uła­twią i uprzy­jem­nią korzy­sta­nie z codzien­nych funk­cji życio­wych. W meblach łazien­ko­wych rów­nież bar­dzo ważne jest umie­jętne zasto­so­wa­nie wypo­sa­że­nia, stwa­rza to nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści w zor­ga­ni­zo­wa­niu wszyst­kim rze­czom odpo­wied­niego miej­sca w naszej łazience. Szu­flady można zaopa­trzyć w róż­nego rodzaju prze­grody roz­gra­ni­cza­jące różne typy akce­so­riów. Aby pań­stwa szafy wnę­kowe były dobrze zapla­no­wane trzeba zro­bić pro­jekt dla­tego zapra­szamy do naszego salonu w War­sza­wie Aleja Komi­sji Naro­do­wej 50/u1, tam otrzy­mają pań­stwo fachowa pomoc w orga­ni­za­cji i pla­no­wa­niu poszcze­gól­nych mebli. Nasza firma prze­zna­cza trzy letni okres ochrony gwa­ran­cyj­nej na swoje wyroby. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z nasza stroną inter­ne­towa.

Qchnie.pl & ViV Mebel
Al. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok U1
02-797 Warszawa

+48 22 407 07 70
+48 507 120 222

Jak urządzić kuchnię w restauracji?