promocja

Wróć do galerii

Promocja AGD za 10 zł.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „AGD za 10 zł brutto”

I. Postanowienia ogólne
• §1
1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej „AGD za 10 zł brutto” (zwanej dalej: Promocją) jest: QD4 Jarosław Wakuliński Al.>K.E.N. 50/U1 , 02-797 Warszawa,
2. Promocja ma charakter ogólnopolski i przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nabywających Towar na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, a udział w niej jest dobrowolny.

• §2 Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) określenia oznaczają:
1) QD4 – to firma QD4 Jarosław Wakuliński
2) Towar – towar oraz usługi powiązane z towarem dostępne w ofercie QD4

• §3 Promocja obowiązuje w 28.05.2019 r. do odwołania

II. Przedmiot i zasady Promocji
• §4
1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, jeśli spełni w czasie trwania Promocji, łącznie, następujące warunki (dalej: Uczestnik), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej: 1) kupi Towar w okresie Promocji; 2) podejmie decyzję o sfinansowaniu nabycia Towaru przelewem, gotówkowo lub kredytem; 3)zawrze Umowę z QD4 i nie odstąpi od niej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia.
2. Uczestnik biorący udział w Promocji ma możliwość zawarcia Umowy dla wszystkich Towarów dostępnych w QD4,
3. Kredyt nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce.

III. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
• §5
1. Uczestnik Promocji ma prawo do składania reklamacji dotyczących Umowy
2. Reklamacja może być zgłaszana: 1) bezpośrednio w placówce firmy QD4
3. listownie – na adres korespondencyjny firmy QD4. zgodnie z dostępnością na stronie internetowej Qchnie.pl zakładka KONTAKT
4. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w jednej z poniższych form w zależności od dostępności w QD4: 1) pisemnie poprzez list wysyłany na adres korespondencyjny Uczestnika Promocji wskazany w Umowie, 2) poprzez SMS, na numer telefonu wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy, a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo: 1) na adres e-mail wskazany w umowie
5. Terminy rozpatrywania reklamacji jest zgodny z Kodeksem cywilnym
6. Uczestnik Promocji niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie sporu dotyczącego relacji z QD4 z wnioskiem do: 1) Arbitra Sądowego – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu; wniosek podlega opłacie, której nieuiszczenie skutkuje zwrotem wniosku; Arbiter odmawia rozpoznania sporu w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza określoną kwotę (szczegółowe informacje, w tym Regulamin QD4owego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępne na stronie internetowej QD4u, w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK oraz na stronie internetowej www.zbp.pl); 2) Rzecznika Finansowego – w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporu; wniosek w postępowaniu pozasądowym podlega opłacie, a jej nieuiszczenie skutkuje odmową rozpatrzenia sporu, chyba że Zamawiający zostanie z tej opłaty zwolniony (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl). 6. Reklamacje dotyczące Towaru oraz przebiegu Promocji mogą być składane na adres Organizatora i/lub w prowadzonym przez niego Sklepie.

IV. Postanowienia końcowe
• §6
1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
2. Promocja nie obejmuje towarów outletowych i przedsprzedaży.
3. Decyzję o warunkach i przyznaniu promocji „Promocji AGD za 10 zł.) podejmuje Organizator – QD4
4. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO) jest QD4, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą otrzymuje Klient (klauzula informacyjna pod nazwą „Informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez QD4.
5. Regulamin Promocji jest dostępny https://meblowanie.com.pl/promocje.htm i jest udostępniany potencjalnemu Uczestnikowi Promocji przed zawarciem Umowy oraz wyborem oferty AGD.
6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
7. QD4 rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Zamawiający zostanie poinformowany.
8. Adres korespondencyjny QD4: Al. Komisji Edukacji Narodowej 50/U1 02-797 Warszawa 10 QD4 przekazuje odpowiedź na reklamacje na wskazany przez Uczestnika Promocji adres korespondencyjny lub adres e-mail

Qchnie.pl & ViV Mebel
Al. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok U1
02-797 Warszawa

Jak urządzić kuchnię w restauracji?